Το νυφιάτικο τραγούδι

Μακέτες

1 Εγγραφές /Το νυφιάτικο τραγούδι
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
1982