Ο Γύπαρης (Πανώρια)

Φωτογραφίες

1 Εγγραφές /Ο Γύπαρης (Πανώρια)
Σκηνή από το έργο
1982