Ο Γύπαρης (Πανώρια)

Μακέτες

1 Εγγραφές /Ο Γύπαρης (Πανώρια)
Τρισδιάστατη μακέτα
1982