Ελένη

Φωτογραφίες

Ελένη
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 10/10/2008
. Αμοιρίδης, Κώστας - Φωτογράφος
Σημείωση: Χορός: Ελ. Θυμιοπούλου, Εφ. Γούση, Ανν. Σωτηρούδη, Τσ. Φεσάκη, Ν. Δαλκυριάδου, Ιρ. Νικολάου, Ζ. Κυριακίδου
Φωτογραφικό Υλικό

Χορός

Χορός, Αμ. Τσεκούρα

Χορός

Χορός, Χρ. Στυλιανού

Ν. Δαλκυριάδου, Ανν. Σωτηρούδη, Εφ. Γούση, Ζ. Κυριακίδου, Ιρ. Νικολάου, Ελ. Θυμιοπούλου, Τσ. Φεσάκη

Αμ. Τσεκούρα, Χορός

Αμ. Τσεκούρα, Π. Μυρόφτσαλης, Χορός

Χορός

Χορός

Χορός

Χορός

Τσ. Φεσάκη, Ιρ. Νικολάου, Εφ. Γούση, Ελ. Θυμιοπούλου, Αμ. Τσεκούρα, Ανν. Σωτηρούδη, Ζ. Κυριακίδου, Ν. Δαλκυριάδου

Γ. Σφυρίδης, Χρ. Στυλιανού, Αμ. Τσεκούρα, Χορός

Εφ. Γούση, Ν. Δαλκυριάδου, Ανν. Σωτηρούδη, Χρ. Στυλιανού, Τσ. Φεσάκη, Ελ. Θυμιοπούλου, Αμ. Τσεκούρα, Ζ. Κυριακίδου, Ιρ. Νικολάου

Χορός

Χορός