Όρνιθες

Μακέτες

1 Εγγραφές /Όρνιθες
Ζωγραφική μακέτα σκηνικού
1973