Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού και την αναβάθμιση των υπολογιστών (12/4/2019)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.Β.Ε.   
 
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV: 30230000-0), φορητών επιτραπέζιων μικροϋπολογιστών (CPV:30213100-6), επίπεδων οθονών (CPV:30231310-3) και μνήμες τυχαίας προσπέλασης (CPV: 30236110-6) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτά (6.780,40€)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθαρή αξία πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ (5.590,00€) και ΦΠΑ χίλια εκατόν ενενήντα ευρώ και σαράντα λεπτά 1.190,40€).

Διαβάστε την περίληψη της πρόσκλησης εδώ

Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ
 

Επιστροφή