Προκύρηξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, σίτισης και μετακινήσεων > (16/5/2018)


Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό , για την «Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, σίτισης και μετακινήσεων» (CPV 55110000) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά επί τη βάσει της τιμής. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (24.526,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθαρή αξία είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια ευρώ (21.600,00€) και ΦΠΑ δύο χιλιάδες εννιακόσια είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (2.926,80€). Η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, εντάσσεται στην υλοποίηση της Πράξης «Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣ 5002333 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Αντικείμενο του συνοπτικού διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας θα παρασχεθούν σε μέλη ξένων θιάσων που συμμετέχουν στο «Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ» την περίοδο από 26 Ιουνίου 2018 έως 7 Ιουλίου 2018 και σε μεμονωμένους καλλιτέχνες.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη του συνοπτικού διαγωνισμού.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο του συνοπτικού διαγωνισμού.
 

Επιστροφή