Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Απάντηση σε ερώτημα (από 12/2) σχετικά με τον διαγωνισμό για την επιλογή προμηθευτή ''Ενεργειακών Συστημάτων Θεάτρου ΕΜΣ και Βασιλικού Θεάτρου'' (12/2/2014)

Eρώτημα (από 12/2/2014) σχετικά με τη διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή προμηθευτή ''Ενεργειακών Συστημάτων Θεάτρου ΕΜΣ και Βασιλικού Θεάτρου'' και η απάντησή του.

Ερώτηση:
Για τη σωστή επιλογή των μοντέλων των μηχανημάτων:
1.      Η θερμοκρασία εισόδου-εξόδου ψυχόμενου νερού είναι 12 οC -5 οC (ΔΤ 7) όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές ή είναι 12 οC -7 οC (ΔΤ 5);
2.      Aν η ψυκτική ή θερμική ισχύς, των προσφερόμενων μηχανημάτων, είναι ελάχιστα μικρότερη από την απαιτούμενη (της τάξης του 1%) , η προσφορά κρίνεται απορριπτέα;
 
Απάντηση:
Η υπολογιζόμενη θερμοκρασία προσαγωγής θα πρέπει να ληφθεί στους 7οC όπως ορίζει το πρότυπο ΕΝ 14511.
Όχι δεν θα απορριφθεί εάν πληροί το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Επιστροφή