Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Απάντηση σε νέο ερώτημα σχετικά με τον διαγωνισμό για την επιλογή προμηθευτή ''Ενεργειακών Συστημάτων Θεάτρου ΕΜΣ και Βασιλικού Θεάτρου'' (11/2/2014)

Νέο ερώτημα σχετικά με τη διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή προμηθευτή ''Ενεργειακών Συστημάτων Θεάτρου ΕΜΣ και Βασιλικού Θεάτρου'' και η απάντησή του.

Ερώτηση:
«Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελματική του ικανότητα στην εκτέλεση παρόμοιων προμηθειών με την υποβολή καταλόγου στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων χρόνων ίδιων ή παρόμοιων σε τύπο και χαρακτηριστικά ειδών εξοπλισμού με τα ζητούμενα με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Το σύνολο των παραδόσεων του πίνακα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του ½ του παρόντος έργου».
Τι ακριβώς σημαίνει «ίδιων ή παρόμοιων σε τύπο και χαρακτηριστικά»;
Επιτρέπονται κεντρικά συστήματα αντλιών θερμότητας, τύπου vrv;
 
Απάντηση:
Στην τεκμηρίωση της τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας των υποψήφιων αναδόχων  στην εκτέλεση προμηθειών ίδιων ή παρόμοιων με το φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού, γίνεται δεκτή η υποβολή σχετικού καταλόγου με παραδόσεις κεντρικών συστημάτων αντλιών θερμότητας τύπου vrv.

Επιστροφή