Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδικής κίτρινης λωρίδας σήμανσης και τοποθέτησής της (31/10/2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς μέσω της ανάπτυξης της θεατρικής τέχνης, ανήκει στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 4 του Ν.4412/2016 και αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή.

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια 140 μέτρων ειδικής κίτρινης λωρίδας σήμανσης & εγκατάστασης της.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 05/11/2019

Mπορείτε να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ 
 

 

Επιστροφή