Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκτυπώσεων εντύπων και προωθητικού υλικού (29/10/2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκτυπώσεων εκπαιδευτικού και προωθητικού υλικού (CPV 22462000-6, 22820000-4) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε χίλια εκατόν τρία ευρώ και εξήντα λεπτών (1.103,60 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθαρή αξία οκτακόσια ενενήντα ευρώ (890,00€) και ΦΠΑ διακόσια δέκα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (213,60€). Η προμήθεια εκτυπώσεων εκπαιδευτικού και προωθητικού υλικού υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Το ΚΘΒΕ στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους.

Διαβάστε την περίληψη της πρόσκλησης εδώ.

Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ
 

Επιστροφή