Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Διαφημιστικών Υλικών και παροχή Υπηρεσιών Διαφήμισης (13/6/2019)

                                                   
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό, για την προμήθεια Διαφημιστικών Υλικών και παροχή Υπηρεσιών Διαφήμισης (CPV: 22462000-6 , 79341000-6) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά επί τη βάσει της τιμής. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια επτά ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (71.707,96 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθαρή αξία πενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα ευρώ (57.829,00€) και ΦΠΑ δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (13.878,96€). Η προμήθεια Διαφημιστικών Υλικών και παροχή Υπηρεσιών Διαφήμισης θα χρηματοδοτηθεί από το τακτικό προϋπολογισμό του έτους 2019.
 

Διαβάστε την περίληψη της πρόσκλησης εδώ

Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ
                                

Επιστροφή