Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων του ΚΘΒΕ (24/5/2019)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΘΒΕ

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων του ΚΘΒΕ, συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 217.355,59 €με Φ.Π.A. 24%). (CPV:90911200-8).

Δεν γίνεται αποδεκτή η υποβολή προσφοράς για μέρος των ζητουμένων υπηρεσιών. O διαγωνισμός Θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.

Διαβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

Διαβάστε το τεύχος της διακήρυξης εδώ 
 

 

Επιστροφή