Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αυτόματης ακουστικής ξενάγησης (5/3/2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αυτόματης ακουστικής ξενάγησης (CPV 32260000-3 ) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε  οκτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (8.735,37€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθαρή αξία επτά χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (7.044,65€) και ΦΠΑ χίλια εξακόσια ενενήντα  ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (1.690,72€). Η προμήθεια και εγκατάσταση σε λειτουργία συστήματος αυτόματης ξενάγησης τη Έκθεσης Κοστουμιών,  υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Διαβάστε την περίληψη εδώ 

Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ 
 

Επιστροφή