Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης χρηματοδοτούμενων έργων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (7/2/2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
 
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος ανάθεσης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποβολή και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής. 

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο του Κρατικού Θεάτρου στον 8 όροφο του κτιρίου της ΕΜΣ Εθνικής Αμύνης 2, ΤΚ 534621 έως την Πέμπτη
14/02/2019 και ώρα 11.30

Διαβάστε τη περίληψη της πρόσκλησης εδώ 

Διαβάστε τα τεύχη της πρόσκλησης εδώ 

Δείτε την απόφαση κατακύρωσης οριστικού αναδόχου εδώ
 

Επιστροφή