Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για τη προμήθεια 9θέσιου επιβατικού ΒΑΝ (28/1/2019)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 9ΘΕΣΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΤΟ ΚΘΒΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ »

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος,  προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό, για την «Προμήθεια 9θέσιου Επιβατικού Αυτοκινήτου» (CPV 34115200-8) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προμήθεια 9θέσιου επιβατικού αυτοκινήτου, εντάσσεται στην υλοποίηση της Πράξης «Το ΚΘΒΕ στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Κωδικός Πράξης ΣΑ (Εναριθμός Έργου) 2018ΣΕ31410001, με κωδικό ΟΠΣ 5010975 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ίδια Συμμετοχή του ΚΘΒΕ.

Διαβάστε τη περίληψη του Διαγωνισμού εδώ

Διαβάστε τη διακήρυξη αυτή καθ’ εαυτή εδώ


Επιστροφή