Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών φιλοξενίας, σίτισης και μετακινήσεων > (24/5/2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
                                                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος,  προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό , για την «Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, σίτισης και μετακινήσεων» (CPV  55110000) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε είκοσι είκοσι πέντε χιλιάδες δύο ευρώ (25.002,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθαρή αξία είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια ευρώ (21.600,00€) και ΦΠΑ τρεις χιλιάδες τετρακόσια δύο ευρώ (3.402,00€). Η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, σίτισης και μετακινήσεων εντάσσεται στην υλοποίηση της Πράξης «Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣ 5002333 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
 
Αντικείμενο του συνοπτικού διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, σε ξενοδοχειακή μονάδα τουλάχιστον τριών αστέρων. Στις υπηρεσίες φιλοξενίας περιλαμβάνονται πλήρης διατροφή και εσωτερικές μετακινήσεις.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας θα παρασχεθούν σε μέλη ξένων θιάσων που συμμετέχουν στο «Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ» την περίοδο από 30 Ιουνίου 2017 έως 16 Ιουλίου 2017 και σε μεμονωμένους καλλιτέχνες της διοργάνωσης «Έλληνες στον Κόσμο» έως το τέλος του 2017.
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Θέατρο της ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54621 από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγηση στις 12.00 π.μ. την 8η Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Γραφείο Πρωτόκολλου του ΚΘΒΕ το Θέατρο ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, μέχρι 08/06/2017 ώρα 11.30 πμ.
 
Δικαίωμα συμμετοχής: Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνοπτικό διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν καταστατικό σύστασης και λειτουργίας και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές από το Γραφείο Προμηθειών. του Θεάτρου ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, 54640, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2315-200000, Fax: 2310-223185, κα Κ. Καράγαλη όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη καθώς και από την ιστοσελίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος www.ntng.gr.

Κατεβάστε το τεύχος του διαγωνισμού από εδώ.
                                                                                                       

Επιστροφή