Αντιγόνη

Μακέτες

Αντιγόνη (2009)
Το σκηνικό
Τρισδιάστατη μακέτα
Η φωτογράφηση έγινε στο Τεχνικό Γραφείο
Φωτογραφικό Υλικό

Μετωπική λήψη από πάνω

Λήψη από δεξιά πάνω

Δεξιά πλευρά

Σκηνή

Λεπτομέρεια