ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ on the road

Φωτογραφίες

ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ on the road
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Θεσσαλονίκη, 04/09/2015
. Κυριακίδης, Κλείτος - Φωτογράφος
Σημείωση: Η φωτογράφηση έγινε στο Εθνικό Κολυμβητήριο
Φωτογραφικό Υλικό