1ο Φεστιβάλ Δάσους

Φωτογραφίες

Ερωτόκριτος
Φωτογραφικό υλικό
Σημείωση: Φωτογραφίες σχετικά με τη παράσταση του έργου ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ που θα δοθεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 στο Θέατρο Δάσους
Φωτογραφικό Υλικό