Ελένη

Φωτογραφίες

Ελένη
Γενικές δοκιμές
. Μποζίκης, Βασίλης - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την επανάληψη της παράστασης
Φωτογραφικό Υλικό

Αλ. Λαδικού