Ελένη

Φωτογραφίες

Ελένη
Γενικές δοκιμές
. Κυριακίδου, Χρύσα - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την επανάληψη της παράστασης
Φωτογραφικό Υλικό

Λ. Φωτοπούλου, Χορός

Χορός


Δ. Καρέλλης, Μ. Φωκά