Ελένη

Φωτογραφίες

Ελένη
Γενικές δοκιμές
. Ιορδανίδης, Σωκράτης - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφία από την επανάληψη της παράστασης
Φωτογραφικό Υλικό

Δ. Καρέλλης, Αλ. Λαδικού