Εκκλησιάζουσες

Φωτογραφίες

Εκκλησιάζουσες
Γενικές δοκιμές
. Ιορδανίδης, Σωκράτης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Δ. Καλός, Δ. Βάγιας