Ο Υμπύ Βασιλιάς

Φωτογραφίες

Ο Υμπύ Βασιλιάς
Δοκιμές
, Οκτώβριος 2009
Φωτογραφικό Υλικό

Δ. Κουτζαμάνης, Π. Μυρόφτσαλης, Β. Γαλάτης

Β. Μπακάκου

Μ. Μπεκρή, Χ. Στυλιανού

Α. Γκαγκάνης, Μ. Καραμήτρη

Π. Μυρόφτσαλης, Δ. Γκουτζαμάνης, Χ. Πίτσας