Performances

Scripts

The Third Wedding


Kostas Taktsis
stage manager's text

The Third Wedding


Kostas Taktsis
sound technician's text
2 Records