Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020
Κωδικός ΟΠΣ (MIS): 5010975
Τίτλος Πράξης: ΤΟ ΚΘΒΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στοιχεία πρόσκλησης: Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»
Φορέας Διαχείρισης: Ε.Υ.Δ.  Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
Κωδικός  πρόσκλησης: ΕΔΒΜ51
Άξονας Προτεραιότητας: 6-Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος 
Κατηγορίες Περιφερειών: Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Χωροθέτηση: Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία
Προϋπολογισμός Πράξης: 482.562,82€
Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη:  459.562,82€
1. Αναλυτική περιγραφή Αντικείμενο της Πράξης είναι η διοργάνωση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε σχολικές τάξεις δημοτικού και γυμνασίου-λυκείου. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα δώσουν το έναυσμα στους μαθητές να λειτουργήσουν δημιουργικά απέναντι στην πραγματικότητα που τους περιβάλλει και να αναπτύξουν ένα πλαίσιο συν-δημιουργίας και συν-διαμόρφωσης. Πρόκειται για μια ευκαιρία το σχολείο να λειτουργήσει ως χώρος δημοκρατίας και ισότητας όπου η θεατρική τέχνη γίνεται δρόμος προς τη γνώση, μια γνώση που δε διδάσκεται αλλά ανακαλύπτεται από τους ίδιους τους μαθητές. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν σε 90 σχολεία, με τη συνεργασία των Διευθύνσεων Α΄βάθμιας και Β΄βαθμίας εκπαίδευσης των Περιφερειών Ανατολής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.
2. Στόχοι
Στόχοι της Πράξης είναι :
  • Η εξοικείωση των μαθητών με την θεατρική πράξη
  • Η ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων των μαθητών
  • Η ανάπτυξη ομαδικής και συνεργατικής ικανότητας
  • Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις σχολικές δράσεις
  • Η μείωση και πρόληψη της σχολικής εγκατάλειψης
  • Η προώθηση της ισότητας πρόσβασης στη θεατρική παιδεία
  • Η εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων
  • Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δράσεις πολιτισμού
3. Αναμνόμενα ωφέλη / Ωφελούμενος πληθυσμός:
 
Ωφελούμενοι από την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι:

(α) Ο αριθμός των ωφελούμενων μαθητών/τριων αναμένεται να ανέλθει σε τουλάχιστον 4.500 παιδιά. Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται ως εξής 25 μαθητές/τμήμα Χ 2 (τουλάχιστον) τμήματα Χ 90 σχολεία. Ειδικότερα προγραμματίζονται επισκέψεις σε 90 σχολεία. Σε κάθε σχολείο, οι μαθητές 2 τουλάχιστον τμημάτων θα συμμετέχουν διακριτά, στα εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι σχεδιασμένα για το επίπεδο εκπαίδευσης του σχολείου.
(β) Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων αναμένεται να ανέλθει συνολικά σε 180 δασκάλους και καθηγητές.