[Παράταση έως 1/10/18] Προκήρυξη διαγωνισμού ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΑΣΟΥΣ & ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ > (14/9/2018)


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΑΣΟΥΣ & ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ
 
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος,  προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό, για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφαρμογής Διαδικτυακής Παρουσίασης Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους & Έκθεσης Κοστουμιών» (CPV72212211-1, 72212500-4) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (17.066,67€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθαρή αξία δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια εξήντα τρία ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά(13.763,44€) και ΦΠΑ τρεις χιλιάδες επτακόσια τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (3.303,23€). Η παροχή υπηρεσιών Εφαρμογής Διαδικτυακής Παρουσίασης Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους & Έκθεσης Κοστουμιών, εντάσσεται στην υλοποίηση της Πράξης «Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣ 5002333 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
 
Αντικείμενο του συνοπτικού διαγωνισμού είναι Web design & ηλεκτρονική εφαρμογή για διαδικτυακή παρουσίαση του Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους και της Έκθεσης Κοστουμιών “Ίχνη του Εφήμερου”.  Η υπηρεσία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Διαβάστε την απόφαση για την παράταση της διενέργειας του διαγωνισμού έως την 1η Οκτωβρίου 2018, εδώ

Διαβάστε ολόκληρη την περίληψη του συνοπτικού διαγωνισμού από εδώ
 
Διαβάστε το πλήρες τεύχος της διακήρυξη του διαγωνισμού κάνοντας κλικ εδώ
 

Επιστροφή