Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια έντυπου και προωθητικού υλικού > (16/5/2018)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
 
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια έντυπου και προωθητικού υλικού (CPV  22820000-4) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (16.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθαρή αξία δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) και ΦΠΑ χίλια οκτακόσια ευρώ  (1.800,00€). Η προμήθεια του έντυπου και προωθητικού υλικού υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάζετε την περίληψη της πρόσκλησης

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το πλήρες κειμενο της πρόσκλησης
 

Επιστροφή