Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Απάντηση σε ερωτήματα (από 20/2) σχετικά με τον διαγωνισμό για την επιλογή προμηθευτή ‘’Ενεργειακών Συστημάτων Θεάτρου ΕΜΣ και Βασιλικού Θεάτρου’’ (20/2/2014)

Eρώτημα (από 20/2/2014) σχετικά με τη διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή προμηθευτή ''Ενεργειακών Συστημάτων Θεάτρου ΕΜΣ και Βασιλικού Θεάτρου'' και η απάντησή του.

5 Ερώτηση:
 1) Αναφορικά στο  1.7.2.β, για την «Έγγραφη Δήλωση των  τεχνικών ή/και επαγγελματικών
ικανοτήτων», που αναφέρει ότι  «Το σύνολο των παραδόσεων του  πίνακα θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερο του ½ του παρόντος  έργου», εννοεί σύνολο σε  χρηματική αξία παρόμοιων Εργων ή σύνολο σε εγκαταστημένη ισχύ  παρόμοιων μηχανημάτων;
2)  Στο Παράρτημα Ε,  Τεχν. Προδιαγρ., πρέπει η καθεμιά  από τις τρεις αντλίες θερμότητας
να είναι ψυκτικής ισχύος  280kW ή και οι τρεις  μαζί;
3) Όμοια ερώτηση και για τις άλλες τρεις αντλίες του ΕΜΣ , να είναι καθεμιά από τις τρεις
αντλίες 390kW; 
 
Απάντηση:
1.Το σύνολο των παραδόσεων του πίνακα δήλωσης τεχνικών ή/και επαγγελματικών ικανοτήτων των υποψήφιων αναδόχων, θα πρέπει να υπερβαίνει το 1/2 της καθαρής αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας του τρέχοντος Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού, ήτοι του ποσού των 469.918,70€.
2. Η κάθε μία αντλία πρέπει να είναι 280kw τουλάχιστον.
3. Η κάθε μία αντλία πρέπει να είναι 390kw τουλάχιστον.


6 Ερώτηση:
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, ειδικοί όροι, στο Νο4, αναφέρει ότι ο προμηθευτής  υποχρεούται να  εγγυηθεί την καλή λειτουργία του  υπό προμήθεια είδους  όπως ορίζεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε των Τεχνικών  Προδιαγραφών της  Διακήρυξης, αλλά  δεν αναφέρει πουθενά το χρονικό  διάστημα της  εγγύησης καλής λειτουργίας.
 
Απάντηση:
Ο προσφέρων υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών για ένα έτος από την οριστική παραλαβή τους. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ.

Επιστροφή