Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΜΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (2/1/2014)

Η Πρόεδρος του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, κ. Μένη Λυσαρίδου, προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Προμηθευτή «Ενεργειακών Συστημάτων Θεάτρου ΕΜΣ και Βασιλικού Θεάτρου», συνολικής αξίας πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (578.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθαρής αξίας τετρακοσίων  εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακόσιων δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (469.918,70€) και Φ.Π.Α. εκατόν οκτώ χιλιάδων ογδόντα ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (108.081,30€), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ μέσω του ΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007-2013.
 
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση:
1.          Αντλιών θερμότητας του Βασιλικού Θεάτρου
2.          Ηλιακού συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης του Βασιλικού Θεάτρου
3.          Συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BMS) του Βασιλικού Θεάτρου
4.          Αντλιών Θερμότητας του Θεάτρου της ΕΜΣ
5.          Ηλιακού συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης του Θεάτρου της ΕΜΣ
6.          Συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BMS) του Θεάτρου της ΕΜΣ

 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Βασιλικό Θέατρο, Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Λευκού Πύργου, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη, ενώπιον της κατά νόμο Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάθεσης στις 11.00 π.μ. την 25  Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 9.30 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής την 10.30 π.μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Γραφείο Προμηθειών Θέατρο ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ημέρας αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι μέχρι την 24-02-2014 και μέχρι ώρα 14.00 μμ.
Η διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Ε.Ε. την 2/1/2014.
 
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου Φ.Π.Α., ήτοι είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ 28.900,00€. Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή Ενώσεις, ή Συνεταιρισμοί αυτών, ή αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι του δημοπρατούμενου αντικειμένου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην διεθνή συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT), σύμφωνα με τα άρθρα 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 12 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, ή σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές από το γραφείο  Προμηθειών. του Θεάτρου ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, 54640, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2315-200000, Fax: 2310-223185, κα Κ. Καράγαλη όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού και μέχρι οκτώ (8) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι και την 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα  14.00 μμ, καθώς και από την ιστοσελίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος www.ntng.gr.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής της, βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.

 
H Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Θ.Β.Ε.
Μένη Λυσαρίδου


Οι παραλήπτες της διακήρυξης μέσω της ιστοσελίδας του ΚΘΒΕ θα πρέπει να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] τη φόρμα παραλαβής της διακήρυξης, για την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινίσεων. Τη φόρμα μπορείτε να την κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Κατεβάστε την αναλυτική διακήρυξη κάνοντας κλικ εδώ

Κατεβάστε την περιληψη της διακήρυξης κάνοντας κλικ εδώ

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό, εδώ

Απάντηση σε νέο ερώτημα σχετικά με τον διαγωνισμό, εδώ

Απάντηση σε ερώτημα (από 18/2) σχετικά με τον διαγωνισμό, εδώ

Απάντηση σε ερώτηματα (από 20/2) σχετικά με τον διαγωνισμό, εδώ

Απάντηση σε ερωτήματα (από 21/2) σχετικά με τον διαγωνισμό, εδώ


Τελευταία ενημέρωση: 20/2/2014

Επιστροφή