Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό για την επιλογή προμηθευτή ''Ενεργειακών Συστημάτων Θεάτρου ΕΜΣ και Βασιλικού Θεάτρου'' (24/1/2014)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ σχετικά με τη διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή προμηθευτή ''Ενεργειακών Συστημάτων Θεάτρου ΕΜΣ και Βασιλικού Θεάτρου''

ΕΡΩΤΗΣΗ:
α) Στην περίπτωση της προμήθειας από ένωση προσώπων η οποία θα αποτελείται από δύο νομικά πρόσωπα, είναι δυνατή η συμμετοχή στο Διαγωνισμό με κατάθεση των εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής, εκτέλεσης & καλής λειτουργίας) αποκλειστικά από το ένα μέλος της ένωσης;
Στη περίπτωση της ένωσης η προμήθεια των υλικών και υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από παραστατικά και των δύο μελών της ένωσης ή μπορεί να τα προμηθεύσει όλα το ένα μέλος;
β) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο σαν συνέχεια και της προηγούμενης ερώτησής μου, μπορεί να καταθέσει μόνο τις εγγυητικές επιστολές για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό του άλλου νομικού προσώπου το οποίο και θα εκτελέσει πλήρως το έργο;
Σε αυτή τη περίπτωση ποια μορφή θα έχει η έγγραφη βεβαίωση-πιστοποίηση τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Διευκρινίζεται ότι η Εγγύηση Συμμετοχής στην περίπτωση Ένωσης θα πρέπει περιλαμβάνει τον όρο ότι αυτή καλύπτει αλληλέγγυα και εις ολόκληρο τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης.
Κατά τα λοιπά σας παραπέμπουμε στο άρθρο 7 του ΠΔ 118/2007: «Προσφορά ενώσεων προμηθευτών
1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του  κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.»

Επιστροφή