Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εκθεσιακών Κουκλών (25/2/2019)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εκθεσιακών Κουκλών

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκθεσιακών κουκλών (CPV  37510000-6) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (4.900,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθαρή αξία τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€) και ΦΠΑ χίλια εννιακόσια εξήντα ευρώ  (960,00€). Η προμήθεια των εκθεσιακών κουκλών υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Διαβάστε την περίληψη εδώ 

Διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ 
   

Επιστροφή