Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια έντυπου και προωθητικού υλικού > (2/5/2017)

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια έντυπου και προωθητικού υλικού (CPV  22820000-4) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (6.993,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθαρή αξία πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (5.640,00€) και ΦΠΑ χίλια τριακόσια ενενήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (1.353,60€). Η προμήθεια του έντυπου και προωθητικού υλικού υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 
Ο αναλυτική περιγραφή του έντυπου και προωθητικού υλικού:
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Καρτέλες διαστάσεων 24cm πλάτος Χ 17cm  ύψος, έγχρωμη εκτύπωση σε kappa mount πάχους 5mm τεμ 80
2 Banner διαστάσεων 100cm πλάτος Χ 200cm ύψος, έγχρωμη εκτύπωση σε kappa mount πάχους 10mm  τεμ 4
3 Βanner 110cm πλάτος Χ  315cm ύψος έγχρωμη εκτύπωση σε μουσαμά PET με βέργα πάνω κάτω (θα αναρτηθούν από τη γυψοσανίδα της οροφής του 1ου ορόφου του Βασιλικού Θεάτρου μπροστά από τις τζαμαρίες) τεμ 8
4 Τετράπτυχο διάστασης 80Χ20cm ανοιχτό, 20Χ20cm κλειστό, 4χρωμία, 2 όψεων, σε χαρτί silk 200-250γρ τεμ 10.000
5 Αφίσα 35Χ50cm, 4χρωμία, σε χαρτί βέλβετ 135 γρ.  τεμ 300
6 Banner διαστάσεων 128cm πλάτος Χ 239cm ύψος έγχρωμη εκτύπωση σε μουσαμά  τεμ 1
7 Βanner διαστάσεων 75cm πλάτος και 170cm ύψος έγχρωμη εκτύπωση σε χαρτί βέλβετ 135gr, 4χρωμία  τεμ 2
8 Έντυπο 100 σελίδων, διάσταση 16X22, 4χρωμία, σε χαρτί Garda Pat (13 Klassica) 90 gr στις εσωτερικές σελίδες και 200 gr στο εξώφυλλο, κολλητό – ράχη, βερνίκι ματ στο εξώφυλλο τεμ 2.000
9 Αφίσα διαστάσεων 159cm πλάτος X241cm ύψος, έγχρωμη εκτύπωση σε μουσαμά τεμ 1
10 Αφίσα διαστάσεων 181cm πλάτος Χ210cm ύψος, έγχρωμη εκτύπωση σε μουσαμά τεμ 1
11 Roll up banner διαστάσεων 85cm πλάτος Χ 200cm ύψος, έγχρωμη εκτύπωση σε μουσαμά και βάση τεμ 3
12 Banner διαστάσεων 292cm πλάτος Χ 700cm ύψος, έγχρωμη εκτύπωση σε διάτρητο μουσαμά τεμ 1
13 Αφίσα διαστάσεων 35cm πλάτος Χ 50cm ύψος, 4χρωμία, σε χαρτί βέλβετ 135 γρ τεμ 500
 
Στο συνολικό κόστος περιλαμβάνεται η τοποθέτηση αφισών και η τοποθέτηση των banners σε χώρους του ΚΘΒΕ.
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Θέατρο της ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54621 από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγηση στις 12.00 π.μ. την 12η Μαίου 2017 ημέρα Παρασκευή. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Γραφείο Πρωτόκολλου του ΚΘΒΕ το Θέατρο ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, μέχρι 12/05/2017 Μαϊου ώρα 11.30 πμ.
 
Δικαίωμα συμμετοχής: Το δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν καταστατικό σύστασης και λειτουργίας και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές από το Γραφείο Προμηθειών. του Θεάτρου ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, 54640, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2315-200000, Fax: 2310-223185, κα Κ. Καράγαλη όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη καθώς και από την ιστοσελίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος www.ntng.gr.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ
                                                                                                       
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ
 
                                  Ιωάννης Αναστασάκης
 

Επιστροφή