Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Σπουδών της Δραματικής Σχολής > (27/4/2017)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Σπουδών της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 27-4-2017 (ΑΔΑ: 7ΙΟΕ469ΗΤΠ-ΡΙΣ) και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ την 28-4-2017.
 
Διορθώνεται το αναγραφέν Π.Δ. 338/1989 στο ορθό Π.Δ. 336/1989 και καλούνται νέοι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση από τη δημοσίευση της παρούσας έως και την 21-6-2017. Κατά τα λοιπά ισχύει η το πρώτον αναρτηθείσα και δημοσιευθείσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή εκ νέου αίτησης από τους ήδη εκδηλώσαντες ενδιαφέρον.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (09.00-14.00) στην Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού κα Ιωάννα Καρτάση στα τηλέφωνα 2315 200006, Fax 2310 223447, e-mail: [email protected].
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π.Δ. 338/1989 και του Ν. 2273/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή Σπουδών της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κ.Θ.Β.Ε. www.ntng.gr και μπορείτε να το κατεβάστε από εδώ
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (09.00-14.00) στην Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού κα Ιωάννα Καρτάση στα τηλέφωνα 2315 200006, Fax 2310 223447, e-mail: [email protected].
 

Επιστροφή