Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτιστικού εξοπλισμού > (30/3/2017)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτιστικού εξοπλισμού (CPV 31500000-1 & 31527000-6) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο ευρώ (7.192,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθαρή αξία πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ  (5.800,00€) και ΦΠΑ χίλια τριακόσια ενενήντα  δύο λεπτά (1.392,00€). Η προμήθεια φωτιστικού εξοπλισμού υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 
Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια φωτιστικού εξοπλισμού των προθηκών που θα τοποθετηθούν στην έκθεση κοστουμιών του ΚΘΒΕ στο Βασιλικό Θέατρο.
 
Ο αναλυτική περιγραφή εξοπλισμού:
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΡΑΓΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 4m ΤΕΜΑΧΙΑ 1
2 ΡΑΓΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 3m ΤΕΜΑΧΙΑ 10
3 ΡΑΓΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 1m ΤΕΜΑΧΙΑ 16
4 ΤΡOΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 21
5 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 14
6 ΤΑΠΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 26
7 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 26
8 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 30W ΤΕΜΑΧΙΑ 70
9 ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΔΕΣΜΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 70
             ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΡΥΦΟΣ LED
10 LED ΤΑΙΝΙΑ 14,4W 24V,IP 4000K ΤΕΜΑΧΙΑ 29
11 LED ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 100W, 24V ΤΕΜΑΧΙΑ 1
12 LED ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 150W, 24V ΤΕΜΑΧΙΑ 3
13 ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕΤΡΑ 29
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Θέατρο της ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54621 από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγηση στις 12.00 π.μ. την Δευτέρα 10 Απριλίου 2017..Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Γραφείο Προμηθειών Θέατρο ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης, μέχρι την Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 ώρα 11.30 πμ.
 
Δικαίωμα συμμετοχής Το δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν καταστατικό σύστασης και λειτουργίας και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους.
 
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές από το γραφείο  Προμηθειών. του Θεάτρου ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, 54640, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2315-200000, Fax: 2310-223185, κα Κ. Καράγαλη όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη καθώς και από την ιστοσελίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος www.ntng.gr.
                                                                                                  
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ
 
 
                                  Ιωάννης Αναστασάκης


Κατεβάστε ολόκληρη την πρόσκληση κάνοντας κλικ εδώ

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό, εδώ

Επιστροφή