Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακών βιτρινών > (30/3/2017)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΒΙΤΡΙΝΩΝ


Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακών βιτρινών (CPV 39171000-1) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα τρία ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (23.753,44€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθαρή αξία δέκα εννιά χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι ευρώ (19.156,00€) και ΦΠΑ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (4.597,44€). Η προμήθεια εκθεσιακών βιτρινών υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 
Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση 4 εκθεσιακών προθηκών στους χώρους κοινού του ισογείου και του 1ου ορόφου του Βασιλικού Θεάτρου (Πλ. Λευκού Πύργου):
 
Α.-Ισόγειο:
Προθήκη i1: (καρουσέλ): Κυκλική διαμέτρου 5μ κατασκευασμένη από ξύλο με κεντρική κολώνα, με υπερυψωμένο δάπεδο και επίπεδη οροφή, με περίβλημα από καμπύλα τεμάχια πλεξιγκλάς σε ξύλινο σκελετό με 2 πόρτες σε αντιδιαμετρικές θέσεις.
Προθήκη i2:Ορθογώνια, διαστάσεων 6,60Χ3,00μ, κατασκευασμένη από ξύλο με υπερυψωμένο δάπεδο και επίπεδη οροφή, με περίβλημα από τεμάχια κρυστάλλου  τύπου triplex προς τις τρεις πλευρές και συμπαγή επίπεδη πλάτη και κρυφή πόρτα.
Β.- 1ος όροφος:
Προθήκη ο1: Ορθογώνια διαστάσεων 7,0Χ2,7μ
Κατασκευή όπως i2 παραπάνω με κρυφή πόρτα στη πίσω συμπαγή πλευρά
Προθήκη ο2:  Ορθογώνια διαστάσεων 7,0Χ1,80μ
Κατασκευή όπως i2 παραπάνω με πόρτα τύπου securit στη μια από τις δύο μικρές πλευρές.
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Θέατρο της ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54621 από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγηση στις 12.00 π.μ. την 10 Απριλίου 2017 ημέρα Δευτέρα. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Γραφείο Προμηθειών Θέατρο ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης, μέχρι Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 ώρα 11.30 πμ.
 
Δικαίωμα συμμετοχής Το δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν καταστατικό σύστασης και λειτουργίας και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους.
 
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές από το γραφείο  Προμηθειών. του Θεάτρου ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, 54640, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2315-200000, Fax: 2310-223185, κα Κ. Καράγαλη όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη καθώς και από την ιστοσελίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος www.ntng.gr.
                                                                                                      
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ
 
 
                                  Ιωάννης Αναστασάκης


Κατεβάστε ολόκληρη την πρόσκληση κάνοντας κλικ εδώ

Κατεβάστε σχέδιο με τις όψεις/κατόψεις των βιτρινών κάνοντας κλικ εδώ

Κατεβάστε σχέδιο κατασκευαστικής λεπτομέρειας κάνοντας κλικ εδώ

Επιστροφή