Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκθεσιακών κουκλών > (17/3/2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΟΥΚΛΩΝ
1/2017
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.273,00€
(ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 9.075,00€ ΦΠΑ 2.178,00€) 
 
CPV 37510000-6
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27.03.2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκθεσιακών κουκλών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΘΒΕ για τις ανάγκες της παρούσας Πρόσκλησης ενδιαφέροντος παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί.
 
Οργανισμός
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υπόψη
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΓΑΛΗ
 
Διεύθυνση
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 2
Ταχυδρομικός Κώδικας
54621
Πόλη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο
2315200015
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ)
2310223447
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
[email protected]
Διεύθυνση Internet (URL)
www.ntng.gr
 
Οι συμμετέχοντες  δύναται να απευθύνουν την αλληλογραφία τους και να καταθέσουν τα προβλεπόμενα,  από τη διαδικασία του διαγωνισμού, έγγραφα στο  Πρωτόκολλο του ΚΘΒΕ.
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αφορά την προμήθεια εκθεσιακών κουκλών για την υλοποίηση της έκθεσης κοστουμιών που θα διαρκέσει από 05/2017-12/2018, εντάσσεται στη υλοποίηση της Πράξης «Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 
Η προμήθεια αφορά 60 κούκλες, 45 γυναικείες (ενδεικτικών διαστάσεων  ύψους 172cm, στήθους 76cm, μέσης 58cm) και 15 ανδρικές (ενδεικτικών διαστάσεων  ύψους 178cm, στήθος 94cm, μέσης 80cm) από εύκαμπτο υλικό με μεταλλικό  εύκαμπτο σκελετό, βαμβακερή επένδυση και μεταλλική βάση στήριξης. 
 
Η προμήθεια περιλαμβάνει και το κόστος μεταφοράς.
 
Η παράδοση των υλικών θα γίνει στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΚΘΒΕ στο Βασιλικό Θέατρο (Πλ. Λευκού Πύργου 1, Θεσσαλονίκη) σε 5 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 9.075,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
 
 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
3.1. Το δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν καταστατικό σύστασης και λειτουργίας και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους.
3.2. Για τις ενώσεις και κοινοπραξίες στη προσφορά τους απαραιτήτως πρέπει να: (α) αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου της ένωσης/ κοινοπραξίας για συμμετοχή της στη πρόσκληση ενδιαφέροντος (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της ένωσης ή Κοινοπραξίας.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ή Κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης κάθε σύμβασης της, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσής της.
Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
 
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
4.1. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΚΘΒΕ με σφραγισμένους φακέλους που θα φέρουν την ακόλουθη ένδειξη:
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς: ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ,ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση
ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27.03.2017 και ώρα 11.30 π.μ.
 
Να μην ανοιχθεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου
 
4.2. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 27.032017 και ώρα Ελλάδος 11:30. Οι προσφορές που θα παραλαμβάνονται μετά από την καθορισμένη ημέρα και ώρα  θα επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.
4.3. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει  επιμέρους φακέλους που θα φέρουν σχετική σήμανση:
(α) Φάκελο δικαιολογητικών όπου θα περιλαμβάνεται το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
(β) Φάκελος οικονομικής προσφοράς (σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα).
4.4. Η προσφορά θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις, να φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης και την υπογραφή του προσφέροντα. Οι φάκελοι που θα χρησιμοποιηθοούν δεν πρέπει να είναι αυτοκόλλητοι ώστε να είναι αδύνατη αποσφράγιση και επανασφράγισή τους χωρίς να αφήνουν ίχνη.
4.5. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να σημειώσουν στην προσφορά τους:
α) σελίδα παρατηρητηρίου και τιμή (εφόσον υπάρχει το είδος που προσφέρουν)
β) αν δεν υπάρχει αντίστοιχο του προσφερόμενου είδους στο παρατηρητήριο, θα το γράψουν οπωσδήποτε στην προσφορά τους ( υπ’ ευθύνη τους).
Εάν δεν ακολουθούνται τα παραπάνω, η προσφορά τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 60 ημέρες.
 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
 
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφρόγιση των προσφορών και η ανάδειξη του προσφέροντος με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν.4412/2016 & το Ν.4024/2011.
Η παραλαβή των προσφορών και ο έλεγχος πληρότητας – νομιμότητας θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση, την 28.03.2017 και ώρα 12:00 στη Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποί τους με την προσκόμιση εξουσιοδότησης.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει τους φακέλους που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και απορρίπτει χωρίς αποσφράγιση τις εκπρόθεσμες προσφορές. Στη συνέχεια μονογράφονται οι φάκελοι των προσφορών, ανοίγεται πρώτα ο φάκελος των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζομένων και τα δικαιολογητικά μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς όλων των διαγωνιζομένων.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόμενους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό το οποίο κοινοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους. Το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης εγκρίνεται από το Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΚΘΒΕ.
 
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ :
8.1  To Κ.Θ.Β.Ε. μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο
- να ακυρώσει τη διαδικασία
- να επαναφέρει την πρόσκληση με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους χωρίς εκ των ανωτέρω να δημιουργηθούν δικαιώματα πάσης φύσεως σε όσους συμμετείχαν στην διαδικασία της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
8.2. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί τελικά θα κληθεί άμεσα για να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης στην οποία και θα αναφέρονται οι επί μέρους συμφωνίες.
8.3. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 
Δείτε εδώ το τυποποιημένο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς.
                                                                        
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής
                                                                                                                 Αναστασάκης Ιωάννης

Επιστροφή