Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης χρηματοδοτούμενων έργων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους > (16/3/2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00€
(ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 20.000,00€ ΦΠΑ 4.800,00€)
 
CPV 79412000-5
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27.03.2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
To Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να καταθέσουν προσφορές για την ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών  σχεδιασμού και υλοποίησης χρηματοδοτούμενων έργων από εθνικούς & ευρωπαϊκούς πόρους.
Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΘΒΕ για τις ανάγκες της παρούσας Πρόσκλησης ενδιαφέροντος παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί.
 
Οργανισμός
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υπόψη
ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΡΤΑΣΗ
 
Διεύθυνση
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 2
Ταχυδρομικός Κώδικας
54621
Πόλη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο
2315200006
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ)
2310223447
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
[email protected]
Διεύθυνση Internet (URL)
www.ntng.gr

Οι συμμετέχοντες  δύνανται να απευθύνουν την αλληλογραφία τους και να καταθέσουν τα προβλεπόμενα,  από τη διαδικασία του διαγωνισμού, έγγραφα στο  Πρωτόκολλο του ΚΘΒΕ.
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αφορά την ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοδοτούμενων έργων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς Πόρους για τις διαχειριστικές χρήσεις 2017 και 2018.
Τα καθήκοντα του αναδόχου διακρίνονται στα ακόλουθα Πακέτα Εργασιών:
ΠΕ 1: Σχεδιασμός και υποστήριξη υποβολής προτάσεων
(α) Σύνταξη ΤΔΠ, Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και λοιπών δικαιολογητικών όπως ορίζονται σε κάθε πρόσκληση.
(β) Συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΘΒΕ για την τεκμηρίωση των προτάσεων.
(γ) Επικοινωνία με τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 
ΠΕ 2: Υλοποίηση έργων
(α) Παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τροποποιήσεις αυτού όποτε καθίσταται αναγκαίο.
(β) Σύνταξη Σχεδίου Αυτεπιστασίας με καθορισμό Πακέτων Εργασίας και παραδοτέων των επιμέρους Ενεργειών/Εργασιών.
(γ) Υποβολή ΤΔΥ, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, Δελτίων Παρακολούθησης Πράξεων Δελτίου Επίτευξης Δεικτών, κλπ.
(δ) Σχεδιασμός και υποστήριξη διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή αναδόχων (σύνταξη τευχών δημοπράτησης, παροχή διευκρινίσεων κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, τεχνική υποστήριξη Επιτροπών διαγωνισμού κλπ).
(ε) Συνεργασία με τις αρμόδιες ΕΥΔ για την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων
(στ) Υποστήριξη κατά τη διαδικασία διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, επαληθεύσεων και πιστοποιήσεων.
(ζ) Υποστήριξη διαδικασίας ολοκλήρωσης πράξεων.
 
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την υλοποίηση της εγκεκριμένης Πράξης «Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ» για τα έτη 2017 & 2018, καθώς και οποιασδήποτε άλλης Πράξης υποβληθεί και εγκριθεί κατά την υλοποίησης της σύμβασης (όπως εκπαιδευτικά προγράμματα του ΥΠΠΟ, διεθνείς συναντήσεις Act4Greece κλπ).
 
Η διάρκεια των παρερχομένων υπηρεσιών ορίζεται έως 31/12/2018.
 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
3.1. Το δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν καταστατικό σύστασης και λειτουργίας και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους.
3.2. Για τις ενώσεις και κοινοπραξίες στην προσφορά τους απαραιτήτως πρέπει να: (α) αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου της ένωσης/ κοινοπραξίας για συμμετοχή της στη πρόσκληση ενδιαφέροντος (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της ένωσης ή κοινοπραξίας.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης κάθε σύμβασης της, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσής της.
Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
3.3. Οι προσφέροντες οφείλουν επίσης:
- να διαθέτουν σχετική Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
- να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο,
- να διαθέτουν πτυχίο μελετητικό κατηγορίας (3) οικονομικών μελετών Β΄ τάξης,
- να διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία, κατά την τελευταία τριετία στην παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών η οποία να αποδεικνύεται με συμβάσεις, τιμολόγια κλπ, 
 
4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
4.1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει στις 27 Μαρτίου 2017 και ώρα Ελλάδος 11:30.
4.2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
4.3. Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της.
4.4 Προσφορά μπορεί να υποβληθεί με οποιοδήποτε τρόπο στην ως άνω διεύθυνση, ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω.
4.5. Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
 
5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς: ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ,
ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση
ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών)
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27.03.2017 και ώρα 11.30 π.μ.
 
Να μην ανοιχθεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου
 
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει  επιμέρους φακέλους που θα φέρουν σχετική σήμανση:
(α) Φάκελο δικαιολογητικών όπου θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία τεκμηρίωσης της επαγγελματικής ικανότητας του υποψήφιου αναδόχου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.3 της παρούσας), καθώς και τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
(β) Φάκελος οικονομικής προσφοράς (σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα).

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ :
6.1  To Κ.Θ.Β.Ε. μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο
- να ακυρώσει τη διαδικασία
- να μην αναθέσει τις υπηρεσίες της παρούσης σε κανένα από όσους κατέθεσαν προσφορά
- να επαναφέρει την πρόσκληση με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους χωρίς εκ των ανωτέρω να δημιουργηθούν δικαιώματα πάσης φύσεως σε όσους συμμετείχαν στην διαδικασία της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
6.2. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί τελικά θα κληθεί άμεσα για να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης στην οποία και θα αναφέρονται οι επί μέρους συμφωνίες.
6.3. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης εκ μέρους του επιλεγέντος υποψηφίου, ή σε περίπτωση ενός από τους συνεργάτες, συνεπάγεται τη μονομερή από το ΚΘΒΕ λύση της Σύμβασης αζημίως.
6.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος απασχολήσει προσωπικό αλλοδαπό οφείλει να φροντίσει ώστε αυτό να είναι εφοδιασμένο με άδεια παραμονής και εργασίας.
 
Κατεβάστε ολόκληρη την πρόσκληση κάνοντας κλικ εδώ.

 
                                                                                                Ο Πρόεδρος
 
                                                                                                                 Στυλιανού Αριστοτέλης

Επιστροφή