Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος > (20/2/2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
(Κατά την παρ. 2 του άρθρου 3A του Ν. 2273/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 3 του Ν. 4415/2016 ΦΕΚ Α’ 159/6.9.2016)
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΘΒΕ, έχοντας υπόψη του την ως άνω διάταξη, δημοσιεύει την παρακάτω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος:

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη  θέση του Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3Α του Ν. 2273/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 3 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄159/6.9.2016), και με αρμοδιότητες που περιγράφονται αναλυτικά στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 3Α.

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποδεικνύουν σωρευτικά τα οριζόμενα από την παρ. 4 του ως άνω άρθρου προσόντα και συγκεκριμένα:

α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στη Νομική ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τις Πολιτικές ή Οικονομικές Επιστήμες ή τη Δημόσια Διοίκηση.

β. Άριστη γνώση της Αγγλικής. Η καλή γνώση μιας δεύτερης γλώσσας θεωρείται πρόσθετο προσόν.

γ. Τουλάχιστον οκταετή ευδόκιμη διοικητική εμπειρία σε ανάλογη θέση ευθύνης, κατά προτίμηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα.

2. Κατά την παρ. 5 του ως άνω άρθρου στη θέση του διοικητικού-οικονομικού διευθυντή μπορεί να προσλαμβάνεται και υπάλληλος του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασμένος στη θέση αυτή για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της θητείας και μέχρι την ανανέωση της θητείας του ή την τοποθέτηση νέου διοικητικού-οικονομικού διευθυντή. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται, ως προς όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Μετά τη λήξη της θητείας του, ο προσληφθείς επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από την πρόσληψή του, η οποία παραμένει κενή.
 

3. Οι υποψήφιοι πρέπει:

- Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Να μην έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που περιγράφονται  στην παρ.1 εδαφ α΄ του  αρθ. 8 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26/9.2.2007), καθώς και να μην εμπίπτουν στα εδαφ. β, γ, και δ της  ίδιας παραγράφου.

 - Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο (αρθ. 9 του ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α 26/9.2.2007).

 - Οι υποψήφιοι που είναι υπάλληλοι του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. να μην αποχωρούν αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων (αρθ. 29 παρ. 4 του ν. 4369/2016, Α΄ 33).

- Οι άνδρες μέχρι τον χρόνο της πρόσληψής τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Επίσης έως την ίδια ημερομηνία και μέχρι την πρόσληψή τους να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

4. Κατά την παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου, η πρόσληψη του Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Καλλιτεχνικού Διευθυντή και με σύμβαση τριετούς διάρκειας που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο κάθε φορά.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να οργανώσει ακρόαση των προεπιλεγμένων υποψηφίων μετά από έγκαιρη πρόσκλησή τους.

ΙΙΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α. Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 20 Μαρτίου 2017.

Οι υποψηφιότητες οι οποίες θα υποβληθούν με συστημένη ταχυδρομική  αποστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) οφείλουν να έχουν σφραγίδα φακέλου όχι πέραν της 20ης Μαρτίου 2017.

Β. Τρόπος και δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Οι υποψηφιότητες:

α) κατατίθενται επί τόπου αυτοπροσώπως (ή με εξουσιοδοτημένο προς τούτο αντιπρόσωπο) ή

β) αποστέλλονται με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ) ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εθνικής Αμύνης 2

ΤΚ 54621

Κάθε υποψηφιότητα υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ». Στον φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του/της υποψηφίου/ας.
 

2. Κάθε φάκελος πρέπει να φέρει, επί ποινή απαραδέκτου, σε υποφάκελο με  την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: Αναγκαία δικαιολογητικά συμμετοχής»,  τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ii. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια Αρχή, με την οποία ο/η υποψήφιος/α: α) θα διατυπώνει ρητά την υποψηφιότητά του για τη θέση του Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντή του Θεάτρου, β) θα βεβαιώνει την αλήθεια όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών.

iii. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

iv. α) Αντίγραφο πτυχίου και λοιπά απαραίτητα πιστοποιητικά (υπό ΙΙ.1 ανωτέρω). Για τα πτυχία της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζεται και η σχετική πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας/αντιστοιχίας τους με τους αντίστοιχους τίτλους ελληνικών ιδρυμάτων από την αρμόδια Δημόσια Αρχή (ΔΟΑΤΑΠ).

β) Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής ή και γνώσης άλλης ξένης γλώσσας (γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ).

γ) Η προϋπόθεση της προηγούμενης εμπειρίας μπορεί να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως ιδίως, διαζευκτικά ή σωρευτικά, πράξη διορισμού, συμβάσεις βέβαιης χρονολογίας, συστατικές επιστολές, πιστοποιητικά Δημοσίων Αρχών.

3. Οι υποψηφιότητες μπορούν να συνοδεύονται από κάθε άλλο ενισχυτικό στοιχείο κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας, όπως, ενδεικτικά, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι, επιστημονικές δημοσιεύσεις, υπηρεσιακές διακρίσεις  κλπ.

Τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται σε υποφάκελο που φέρει την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: Πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής». Και για τα αυτά ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στην προηγούμενη (υπό III Β.2) παράγραφο. 

4. Όλα τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από ελληνικές Δημόσιες Αρχές υποβάλλονται σε απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα.

Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά υποβάλλονται μεταφρασμένα και νομίμως επικυρωμένα.

Ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται είτε πρωτότυπα, είτε σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να καλεί τους ενδιαφερόμενους να παρέχουν συμπληρώσεις και διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και να ζητεί πρόσθετα έγγραφα, εφόσον παραμένουν αμφιβολίες για τη συνδρομή των αναγκαίων τυπικών προσόντων των υποψηφίων.

6. Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου των υποψηφίων και πιστοποιητικά υπηρεσιακής κατάστασης υποψηφίων που είναι υπάλληλοι του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία του ΚΘΒΕ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7. Οι τίτλοι σπουδών και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων υπόκεινται σε αυτεπάγγελτο έλεγχο για την επαλήθευση της γνησιότητάς τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε 2 εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΚΘΒΕ:  www.ntng.gr  
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.00–14.30) στην προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού κυρία Ιωάννα Καρτάση, στα τηλέφωνα 2315 200006, Fax: 2310 223447, [email protected]
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
Ο Πρόεδρος
 
Αριστοτέλης Στυλιανού

Επιστροφή