Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Όροι για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του κυλικείου που βρίσκεται στο φουαγιέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (14/10/2015)

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 2, 546 21
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κατερίνα Καράγαλη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΦΑΞ : 2310/223339
 

 
ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
 
Του κυλικείου που βρίσκεται  στο φουαγιέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)
 
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) επιθυμεί να παραχωρήσει την εκμετάλλευση του κυλικείου που βρίσκεται στο φουαγιέ (4ος όροφος) του  Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ),  με σκοπό την εξυπηρέτηση των θεατών των παραστάσεων.
Ο χώρος είναι στεγασμένος και διαθέτει βασικό εξοπλισμό (πάγκο εργασίας, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης κλπ.,)
Η διάρκεια της παραχώρησης αφορά το χρονικό διάστημα  από 27 Οκτωβρίου 2015 έως και 31 Μαΐου 2016.
 Το Κ.Θ.Β.Ε. δέχεται σχετικές προσφορές για την παραχώρηση έως την 21 Οκτωβρίου 2015.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει στο ΚΘΒΕ μηνιαία αποζημίωση χρήσης για την εκμετάλλευση του προαναφερόμενου κυλικείου, η οποία αντιστοιχεί  σε ποσοστό επί των πωλήσεων των ειδών του κυλικείου (τζίρος). Το τελικώς οφειλόμενο ποσό δεν δύναται να είναι μικρότερο των 200,00€ πλέον ΦΠΑ, μηνιαίως – ποσό το οποίο καθορίζεται ως ελάχιστη αποζημίωση χρήσης.
 
Ως ποσοστό  εκκίνησης ορίζεται  8%, μηνιαίως κατ’ ελάχιστο, επί της συνολικής κατανάλωσης (τζίρο), ανά μήνα.
Τo τελικώς οφειλόμενο ποσό  θα καταβάλλεται στο ΚΘΒΕ, κατόπιν οικονομικής εκκαθάρισης η οποία θα πραγματοποιείται μηνιαία και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα, παρουσία και αρμοδίων υπαλλήλων του ΚΘΒΕ.
 
Επίσης, ο Ανάδοχος, θα καταβάλλει στο ΚΘΒΕ το ποσό των 1.000 €, ως εγγύηση για την ακριβή και πιστή τήρηση όλων των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση θα παραμείνει στη διάθεση του Κ.Θ.Β.Ε. μέχρι 31/5/2016 και θα επιστραφεί μετά την επιβεβαίωση της τήρησης όλων των όρων της σύμβασης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/1986 ότι διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή (προσωπικό κλπ.) για την επιτυχή λειτουργία του κυλικείου.
 • Έγγραφη προσφορά.
 • Προφίλ και παρουσίαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσουν.
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/1986 στην οποία θα αναφέρονται οι συνεργασίες τους για την τελευταία χρονιά και ότι δεν έχουν καμία οικονομική εκκρεμότητα απέναντί τους. 
Για την επιλογή του Αναδόχου θα ληφθούν υπόψη όχι μόνο τα οικονομικά κριτήρια, δηλαδή η υψηλότερη οικονομική προσφορά σε ότι αφορά στο ποσό της αποζημίωσης χρήσης, όπως αυτό καθορίζεται παραπάνω, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά και η επαγγελματική επάρκεια του συμμετέχοντος, ο οποίος στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να παρέχει ανάλογες υπηρεσίες.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες συντήρησης του εξοπλισμού ιδιοκτησίας του Κ.Θ.Β.Ε. που οφείλει να επιστρέψει μετά τη λήξη της σύμβασης σε άριστη κατάσταση.

Οι τιμές των ειδών κυλικείου οφείλουν να τύχουν της έγκρισης του Κ.Θ.Β.Ε., το οποίο ελέγχει και την ποιότητα των προσφερομένων ειδών.
Ρητά αναφέρεται ότι για το προσωπικό του Κ.Θ.Β.Ε. θα ισχύουν μειωμένες τιμές.

Ο Ανάδοχος οφείλει να μην προκαλεί φθορές, βλάβες ή ζημίες στο Θέατρο ευθυνόμενος για την αποκατάσταση τους.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό που απαιτείται για την λειτουργία του κυλικείου (ψυγεία, σκεύη σερβιρίσματος κλπ.), καθώς και την απαραίτητη επίπλωση.

Ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται στη καταβολή δαπανών για την εξυπηρέτηση του χώρων (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ κλπ.) παρά μόνο των τηλεφωνικών τελών που του αντιστοιχούν.

Το Κ.Θ.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα επανακαθορισμού της θέσης και των ορίων των εγκαταστάσεων του Αναδόχου (πάγκοι, ψυγεία, καθίσματα κλπ.) αναλόγως των ενδεχομένων προβλημάτων αλλά και των αναγκών που τυχόν θα προκύψουν για την καλή λειτουργία του παραχωρούμενου χώρου.
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 
 • Χρησιμοποίηση του χώρων και εγκαταστάσεων αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση τους ως κυλικείου - καφέ.
 • Διάθεση για πώληση ειδών άριστης ποιότητας, οι τιμές των οποίων θα αναγράφονται υποχρεωτικά σε πίνακα αναρτημένο σε εμφανές μέρος του κυλικείου.
 • Διατήρηση, με δικές του δαπάνες, της απόλυτης καθαριότητας των παραχωρούμενων χώρων του κυλικείου, καθώς και μέριμνα της καθημερινής συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων.
 • Μέριμνα για την άριστη ποιότητα, συντήρηση και καθαριότητα των προσφερομένων ειδών.
 • Τήρηση όλων των συναφών υγειονομικών, αγορανομικών και  λοιπών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και των οδηγιών των εντεταλμένων οργάνων του Κ.Θ.Β.Ε.
 • Τήρηση του ωραρίου λειτουργίας του κυλικείου, κατόπιν συμφωνίας με το Κ.Θ.Β.Ε.
 • Καταβολή των αποδοχών των ευρισκομένων στην υπηρεσία του ατόμων, των ασφαλιστικών τους εισφορών καθώς και  κάθε δαπάνη που προέρχεται από την εργοδοτική σχέση με το προσωπικό του.
 • Απομάκρυνση κάθε υπαλλήλου, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από το Κ.Θ.Β.Ε., λόγω ακαταλληλότητας ή διαγωγής ασυμβίβαστης με τη θεατρική ευπρέπεια και ανάληψη αποκλειστικά της ευθύνης έναντι του υπαλλήλου αυτού για κάθε απαίτηση του, από τον Ανάδοχο-εργοδότη του.
 • Καταβολή κάθε επιβάρυνσης από τέλη, κρατήσεις, εισφορές, φόρους επιβαλλόμενους υπέρ του Δημοσίου, Δήμων ή άλλων Ν.Π. λόγω λειτουργίας.
 • Υποχρέωση ώστε τα εντεταλμένα όργανα του Κ.Θ.Β.Ε. να εισέρχονται χωρίς κανένα κώλυμα στους χώρους του κυλικείου οποιαδήποτε στιγμή για διενέργεια ελέγχου της κατάστασης του μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού αυτών, των όρων  της λειτουργίας, εμφάνισης, υγιεινής και καθαριότητας των χώρων υποδοχής και προσπέλασης των χώρων, της τήρησης των αγορανομικών, υγειονομικών και αστυνομικών διατάξεων, της εξακρίβωσης της ποιότητας, καθαριότητας και συντήρησης των ειδών κατανάλωσης και εν γένει με ακρίβεια εκτέλεσης των υποχρεώσεων του.
 • Υποχρέωση εντός 10 ημερών, από αντίστοιχη ενημέρωση των αρμοδίων τμημάτων του ΚΘΒΕ, υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Στην αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος.
 • Η εκχώρηση της σύμβασης σε τρίτους απαγορεύεται και επιφέρει την λύση της.
 • Επιμέλεια εξασφάλισης της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας του κυλικείου, καθώς και εφοδιασμός με ταμειακή μηχανή.
Το Κ.Θ.Β.Ε. έχει το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις από τους προσφέροντες για το περιεχόμενο της προσφοράς τους. Στην περίπτωση αυτή η παροχή των διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δε θεωρείται αντιπροσφορά. 
Η Σύμβαση που θα καταρτιστεί θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και για κάθε διαφορά, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οι πιθανές διαφωνίες δεν εμποδίζουν την εξέλιξη της Σύμβασης εφόσον δεν υπάρχει λόγος καταγγελίας της.
Η χρονική διάρκεια της σχετικής Σύμβασης που θα υπογραφεί, θα αφορά την 27.10.2015 έως και 31.5.2016.  Οποιαδήποτε παράταση απαιτεί γραπτή συμφωνία μεταξύ του ΚΘΒΕ και του Αναδόχου.
 
Το δικαίωμα λειτουργίας του προαναφερόμενου κυλικείου είναι ορισμένου χρόνου και λήγει αυτοδίκαια, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προειδοποίηση ή άλλη εξώδικη ή δικαστική ενέργεια, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει πάραυτα να παραδώσει τους χώρους στην ίδια καλή κατάσταση που τους παρέλαβε, ευθυνόμενος για κάθε φθορά ή βλάβη πέραν της συνήθους χρήσης.
Εντός 10 ημερών μετά τη λήξη της Σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει ότι έχει εισάγει, διαφορετικά εκχωρεί αμετάκλητα στο Κ.Θ.Β.Ε το δικαίωμα να τα απομακρύνει χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο.  Σε αντίθετη περίπτωση  ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στο ΚΘΒΕ, ως ποινική ρήτρα και για αναπόδεικτη ζημία το ποσό των 500,00€ ημερησίως, για κάθε ημέρα καθυστέρησης παραχώρησης του χώρου του κυλικείου στο ΚΘΒΕ.
 
Θεσσαλονίκη, 14 Οκτωβρίου 2015
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Θ.Β.Ε.
Αριστοτέλης Στυλιανού
 

 
 

 

Επιστροφή