Αντιγόνη

Φωτογραφίες

Αντιγόνη
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 13/10/2009
. Αμοιρίδης, Κώστας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μ. Ζαχαράκης, Ευ. Τσαπαρέλη

Κ. Παπαδοπούλου, Ευ. Τσαπαρέλη, Γ. Καραούλης, Ευ. Ιωαννίδου


Κ. Κουρής

Μ. Συριόπουλος


Γ. Καραούλης (πάνω), Μ. Ζαχαράκος (κάτω)


Γ. Καραούλης, Μ. Ζαχαράκος


Δ. Κωνστναντινίδης, Ε. Ευθυμίου