Θα φύγουμε μαζί

Φωτογραφίες

Θα φύγουμε μαζί
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Θεσσαλονίκη, 4/3/2012
. Σωτηρίου, Λίλα - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό